Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. Studio Cremers: de eenmanszaak Studio Cremers, statutair gevestigd te Veldhoven en ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 65157893.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Studio Cremers een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Studio Cremers voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere
verstaan, doch niet uitsluitend: het maken en verkopen van illustraties en prints, het ontwerpen van logo’s,
huisstijlen, opmaak van drukwerk, het ontwerpen van flyers en het maken van grafische ontwerpen.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Studio Cremers en klant krachtens welke Studio Cremers de
dienst zal uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.7. Website: www.studiocremers.nl.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Studio Cremers gedane aanbiedingen,
uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Studio Cremers verklaart de
klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Studio Cremers en dat hij met
deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een
overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
3.1. Offertes van Studio Cremers zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn
is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.2. Studio Cremers zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de
klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.
3.3. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.4. In de offerte wordt opgenomen hoeveel revisies de klant binnen de opdracht mag laten doorvoeren.
3.5. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door
Studio Cremers afhangt van feedback of imput van de klant, is Studio Cremers nimmer aansprakelijk voor
vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Studio Cremers is dan gerechtigd de deadline eenzijdig
te verschuiven.
3.6. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren,
heeft Studio Cremers het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen. 3.7 Studio
Cremers behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van de totale opdracht aan klant te
factureren alvorens Studio Cremers de opdracht zal gaan uitvoeren. Bij een opdracht aangaande het
ontwerpen van geboorte- en trouwkaarten is de klant verplicht om een aanbetaling van 50% te verrichten.
3.8. Alle door Studio Cremers gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, exclusief
verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.9. Studio Cremers behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van
aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de
overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van
een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten. 3.10. Studio Cremers behoudt zich het recht
om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex,
vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst
te ontbinden.
Artikel 4. Overeenkomst en meerwerk
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling
aan Studio Cremers verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden
gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Studio Cremers binnen bekwame tijd overgaan tot
uitvoering van de diensten.
4.4. Studio Cremers heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat
zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door
derden meerkosten worden gemaakt zullen deze in overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Studio Cremers zijn
pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke
overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met Studio Cremers wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit
recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval
van annulering tien procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.
4.7. Indien Studio Cremers, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging
onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is
Studio Cremers gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien
klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Studio Cremers in rekening wenst te brengen, heeft klant het
recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot
dusver door Studio Cremers uitgevoerde werk te vergoeden.
Artikel 5. Rechten en verplichtingen voor Studio Cremers
5.1. Studio Cremers garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder
toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. Studio Cremers spant zich in om de gegevens die Studio Cremers voor de klant opslaat zodanig te
beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Studio
Cremers met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4 is Studio Cremers eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de
opdrachtgever te publiceren op de website van Studio Cremers en/of overige promotionele uitingen van
Studio Cremers.
5.6. Studio Cremers behoudt zich het recht voor om aan de klant niet-bewerkbare bestanden te leveren.
De klant mag geen wijzigingen aanbrengen aan de illustraties, prints, het logo en/of de huisstijl en
andere grafische vormgevingen/uitingen zoals deze door Studio Cremers zijn opgeleverd, tenzij anders
overeengekomen.
5.7. Modellen, kleuren, materialen, maten en afwerkingen gelden als indicatie. Afwijkingen daarin kunnen
geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
Artikel 6. Rechten en verplichtingen voor klant, herroepingsrecht
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij
anders overeengekomen.
6.2. De klant dient Studio Cremers te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan
voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder
geval verplicht Studio Cremers onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens,
bedrijfsgegevens of overige informatie waar Studio Cremers om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet
tijdig aan Studio Cremers zijn verstrekt, heeft Studio Cremers het recht de uitvoering van de overeenkomst
op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt Studio Cremers steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam,
adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.
6.5. Bij klachten over de door Studio Cremers geleverde diensten en/of producten dient de klant deze
klachten kenbaar te maken aan Studio Cremers binnen 7 werkdagen na levering van de dienst en/of het
product, doch uiterlijk binnen één maand na voltooiing van de volledige opdracht. De klant vrijwaart
Studio Cremers één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/
of producten.
6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2
die Studio Cremers nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/
gegevens is Studio Cremers niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. 6.7. Wanneer Studio
Cremers inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Studio
Cremers is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat
de klant degene is die inlogt door middel van de aan de Klant verstrekte inloggegevens. 6.8. De klant is
de eindverantwoordelijke voor de juistheid van de gegevens. Studio Cremers biedt het drukwerk aan de
klant aan ter controle. Na akkoord van de klant met betrekking tot het drukwerk, is Studio Cremers niet
verantwoordelijk voor fouten en/of onjuistheden op het drukwerk.
6.9. Het risico van verzending van drukwerk van Studio Cremers richting de klant ligt volledig bij de
klant. Studio Cremers verstuurt drukwerk met verzekerd verzenden van PostNL. Studio Cremers is niet
aansprakelijk voor verlies, schade of verkeerde bezorging van het drukwerk.
6.10. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de
klant foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket gesloten te laten. Klant neemt vervolgens
direct contact op met Studio Cremers. Zodra de klant het beschadigde pakket opent, kan de klant geen
aanspraak meer maken op eventuele garanties.
6.11. Een voorbeeld via PDF via de e-mail en digitale voorbeelden zijn qua kleur nooit gelijk aan het drukwerk.
Een papieren voorbeeld geeft een betere indicatie, echter is dit geen garantie voor de kleurechtheid bij de
definitieve druk.
6.12. De klant gaat ermee akkoord dat in de loop van tijd verkleuring van het papier en/of inkt op kan treden,
dat binnen een drukgang kleurverschillen kunnen ontstaan en indien drukwerk handgemaakte illustraties
bevatten, er minimaal verschil kan optreden in formaat en kleur daarvan.
6.13. Studio Cremers levert haar diensten en producten op verzoek van klant. Hierdoor zijn alle producten en
diensten uitgesloten van herroeping en het retourrecht.
Artikel 8. Betaling
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door Studio Cremers verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Studio Cremers biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf
overeengekomen termijnen te betalen.
8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim
zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
8.4. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke
(handels)rente, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige
vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten
voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de
rechtbank of het gerechtshof.
8.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard,
surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt
gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.6. In bovenstaande gevallen heeft Studio Cremers voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig
nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of
op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.7. De klant gaat er mee akkoord dat Studio Cremers elektronisch factureert. Indien de klant een factuur
per post wenst te ontvangen dan behoudt Studio Cremers zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50
per factuur te berekenen.
8.8. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld
vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd
opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €2,50 administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde
automatische incasso.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Studio Cremers verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na
factuurdatum schriftelijk aan Studio Cremers kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Studio
Cremers een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden
facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op. 8.10. Alle door Studio Cremers geleverde
producten en diensten blijven eigendom van Studio Cremers totdat alle door de klant verschuldigde
bedragen aan Studio Cremers zijn voldaan.
Artikel 9. Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter
beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, huisstijlen, logo’s, illustraties, prints, grafische
ontwerpen, opmaak van flyers alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Studio
Cremers tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door Studio Cremers geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden
verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken
en domeinnamen, zijn het eigendom van Studio Cremers en worden beschermd door auteursrechten en
intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers
van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter
beschikking te stellen zonder toestemming van Studio Cremers.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Studio Cremers ontwikkelde voortbrengselen
van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Studio Cremers, tenzij de rechten worden
afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Studio Cremers geleverde producten blijven
eigendom van de klant.
9.6. Studio Cremers is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van
Studio Cremers plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt
op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Studio Cremers vrijwaren van
enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van
de klant.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. Iedere overeenkomst tussen Studio Cremers en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst.
Studio Cremers kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
10.2. Indien Studio Cremers onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is
iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van
de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is
iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst
betaalde factuur door klant. 10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Studio Cremers dan alleen aansprakelijk voor
directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Studio Cremers aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Studio Cremers toegerekend kunnen worden:
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
10.4. Studio Cremers sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het
gebruik van door Studio Cremers geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties
waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Studio Cremers.
10.5. Studio Cremers is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste
besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van
datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst. 10.6. Klant vrijwaart Studio Cremers voor alle
aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei
wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde
producten en diensten van Studio Cremers.
10.7. Studio Cremers is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie (zoals teksten en/of
afbeeldingen) tot zich heeft genomen/gekregen.
10.8. Studio Cremers is niet aansprakelijk voor beschadiging of de vermissing van drukwerk in het algemeen
en tijdens het vervoer of de verzending.
Artikel 11. Onderbreking van de diensten en overmacht
11.1. Studio Cremers is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen
onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft
voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de
overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. Studio Cremers is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van
derden, waar Studio Cremers weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Studio Cremers kan derhalve op
geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie
waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Studio Cremers een overeenkomst is
aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en
jurisprudentie is aangenomen.
Artikel 12. Duur overeenkomst en beëindiging
12.1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van
diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor een duur van twaalf
maanden, tenzij anders is overeengekomen.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd
het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Beide partijen, zowel klant als Studio Cremers, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de
overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke
schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming,
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan Studio Cremers de overeenkomst zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke
ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder
geval worden begrepen de gevallen waarin:
• aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de
overeenkomst kan voldoen;
• klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Studio
Cremers voortvloeiende verplichting;
• klant inbreuk maakt op rechten van derden;
• klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of
aanwijzingen van Studio Cremers;
• klant niet reageert op correspondentie per e-mail,
telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend
schrijven;
• bij terugkerende betalingsproblemen.
Studio Cremers zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding
zijn gehouden.
12.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter
uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende
betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Studio Cremers vóór de
ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst
heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd
verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.6. Studio Cremers behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds
bestaande overeenkomsten. Indien Studio Cremers overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij
klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het
moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het
inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.
Artikel 13. Conformiteit
13.1. Studio Cremers zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte
overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten
niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Studio
Cremers in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat
artikel overeenkomstig het normale tarief van Studio Cremers worden gefactureerd aan de klant, tenzij de
klant naar inziens van Studio Cremers aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten
zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Studio Cremers.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Studio Cremers te leveren diensten en/
of producten voor rekening komt van Studio Cremers, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of
ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.
Artikel 14. Overige bepalingen en toepasselijk recht
14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Studio Cremers en de klant
in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling
in acht worden genomen.
14.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet
voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Studio Cremers alleen bindend indien en voor zover deze
door Studio Cremers uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
14.3. Indien Studio Cremers op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden,
kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
14.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
14.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden
worden overgedragen indien Studio Cremers hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
14.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Studio Cremers partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing.
14.7. De klant en Studio Cremers zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen
proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
14.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het
arrondissement Oost- Brabant, locatie Eindhoven bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Studio
Cremers en de klant.